MENIU
Your Cart

Conditii generale de vanzare

(actualizate la 29.10.2022)

Articolul 1: Clauze generale

1.1       Toate referirile la “Braistore” și/sau “noi” și/sau “nostru/noastră” din prezentele condiții generale de vânzare (“CGV”), se referă la Braistore S.R.L., societate de naționalitate română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub. nr. J08/126/2017, CIF RO 36970300 cu sediul social în România, județul Brașov, comuna Bod, str. Andrei Șaguna nr. 376.

1.2       Toate raporturile juridice dintre Braistore și Client, indiferent de modalitatea în care au luat naștere (explicit sau tacit, telefonic, prin internet, în mod direct etc.), inclusiv cele cu caracter indirect (precum răspunderea delictuală rezultată din acte și fapte intervenite în desfășurarea raporturilor juridice contractuale) vor fi guvernate de prezentele CGV.

1.3       Acceptarea oricărei comenzi de către Braistore este condiționată de acceptarea de către Client a tuturor termenilor și condițiilor prezentate aici. Acceptarea de către Client a prezentelor CGV se realizează și se dovedește prin comunicarea către Client a textului acestora, în orice modalitate, precum în mod direct, prin atașarea CGV unor oferte sau altui tip de corespondență comercială, prin utilizarea site-ului web Braistore, prin acceptarea unei livrări din partea Braistore sau chiar prin comunicarea unui link către pagina web ce expune aceste CGV (https://www.braistore.ro/conditii-generale-de-vanzare).

1.4       În cazul în care o comandă de cumpărare sau altă corespondență prezentată de către Client conține termeni sau condiții care sunt contrare sau care modifică, completează sau derogă de la CGV, onorarea de către Braistore a respectivei comenzi de cumpărare nu se interpretează ca fiind o acceptare a acelor termeni și condiții propuse de către Client și nu constituie o renunțare din partea Braistore la vreunele dintre termenele și condițiile cuprinse în CGV.

1.5       Termenele și condițiile speciale convenite în comunicările dintre Braistore și Client vor fi interpretate ca reprezentând, după caz, completări, explicitări sau derogări de la prezentele CGV.

1.6       Clientul este de acord să folosească documente contractuale și de justificare contabilă în format electronic.

1.7       Produsele și serviciile noastre sunt destinate în principal pentru uzul profesioniștilor (în înțelesul dat termenului de art. 3 Cod Civil), indiferent de forma de organizare (societate, persoană autorizată ori altă entitate), care nu face achiziții pentru uz personal, familial sau gospodăresc, și ca atare, oferta noastră de produse și servicii se adresează în principal Clienților profesioniști. Clienții neprofesioniști pot accepta oferta noastră de produse și servicii, sub rezerva asumării obligației de a efectua orice instalare, montare, configurare, punere în operă sau, după caz, operare doar prin intermediul sau sub supravegherea unei persoane specializate.

1.8       Oferta noastră de produse nu se adresează persoanelor minore. O persoană minoră care se prezintă în mod nereal ca fiind majoră nu poate deveni în mod valabil un Client și, cu titlu de sancțiune, va pierde toate drepturile contractuale, iar noi vom fi descărcați de orice obligație contractuală, inclusiv obligația de a livra vreun produs, de a oferi vreo garanție ori de a restitui vreo sumă de bani, cu orice titlu.           

1.9       Ne rezervăm dreptul de a modifica în mod unilateral prezentele CGV, în măsura în care aceste modificări sunt necesare pentru a îndrepta o  încălcare a echivalenței prestațiilor părților apărută ulterior sau pentru a aduce CGV în concordanță cu noi cerințe legale sau tehnice. Vom aduce la cunoștința Clientului clauzele modificate. Modificările devin valabile și vor face parte din relația contractuală viitoare cu Clientul în cazul în care Clientul nu le contestă prin înștiințare scrisă, prin fax sau email într-o perioadă de 30 de zile de la anunțarea acelor modificări.

1.10      Descrierile produselor din cataloagele tipărite sau de pe site-ul web Braistore sunt oferite exclusiv în scop ilustrativ. Cataloagele sau site-ul web reprezintă ilustrații ale produselor comercializate uzual de noi, și nu o ofertă care creează obligații pentru Braistore. Braistore își rezervă dreptul de a revizui erorile cuprinse de cataloagele sau de site web. În pofida eforturilor noastre, în cataloage și pe site-ul web pot apărea uneori erori în indicarea prețului. Braistore își rezervă dreptul de a anula orice comenzi ce rezultă din acele erori de indicare a prețului, chiar și în cazul în care Clientul primește o confirmare a comenzii din partea Braistore.

1.11      Produsele (și țara de origine) pot fi înlocuite și pot să difere față de descrierile și/sau imaginile din catalog sau de pe website-uri.

1.12      Clientul poate renunța în orice moment la relațiile contractuale cu Braistore, însă aceasta nu afectează drepturile și obligațiile asumate de către Client anterior renunțării.

Articolul 2:  Oferte comerciale

2.1       Toate ofertele de produse și servicii din partea Braistore trebuie considerate drept invitații la solicitarea unei oferte mai detaliate, în afara cazului în care contrariul este statuat explicit.

2.2       Ofertele și detaliile de preț sunt valabile strict pentru cantitățile oferite. În caz de comenzi pentru cantități mai mici sau mai mari, ne rezervăm dreptul de a ajusta prețul în consecință.

2.3       Contractul se poate încheia numai prin acceptarea explicită de către Braistore a unei comenzi a Clientului.

Articolul 3: Comenzile

3.1       Acceptarea unei comenzi a Clientului se va realiza doar după o analiză a bonității acestuia, la discreția Braistore. Nu avem obligația de a accepta o comandă a unui Client. Orice comandă sau cerere de ofertă a unui Client implică acceptul acestuia în vederea analizării bonității sale, pe baza informațiilor publice disponibile.

3.2       Efectuarea unei comenzi de către Client semnifică luarea la cunoștință și acceptarea necondiționată a prezentelor CGV. Toate informațiile furnizate de Client trebuie să fie veridice, exacte și complete și orice modificări ulterioare trebuie să fie comunicate fără întârzieri nejustificate, în special în cazul în care Clientul persoană juridică suferă modificări ale elementelor principale de identificare.

3.3       În cazul încălcării de către Client a legilor aplicabile, a prezentelor CGV sau a oricăror condiții contractuale aplicabile, Braistore își rezervă dreptul de a înceta raporturile juridice cu Clientul și de a aplica oricare dintre sancțiunile contractuale.

3.4       După primirea unei comenzi din partea Clientului, Braistore va transmite Clientului una sau mai multe înștiințări privind stadiul analizei și procesării comenzii. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia la momentul la care Braistore transmite clientului fie acceptarea comenzii, fie direct expedierea acesteia.

3.5       Clientul poate să revoce comanda înainte de momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare (conform 3.4). După acest moment, Clientul poate să revoce comanda doar cu achitarea unei taxe de reziliere în cuantum de:

0% din valoarea comenzii, dacă produsele comandate se aflau deja în stocul Braistore sau Braistore nu a încheiat un act generator de obligații cu un furnizor în scopul procurării produselor comandate;

cel puțin 25% din valoarea comenzii, dacă produsele comandate nu se aflau în stocul Braistore sau Braistore a încheiat un act generator de obligații cu un furnizor în scopul procurării produselor comandate;

cel puțin 50% din valoarea comenzii dacă produsele comandate presupun asamblare, montaj sau alte operațiuni efectuate de Braistore anterior livrării și aceste operațiuni au fost deja efectuate, parțial sau integral;

cel puțin 75% din valoarea comenzii în orice alt caz și până la 100% în situațiile în care produsele comandate au o configurare specifică, unică sau rară.

3.6       Braistore va stoca datele fiecărei comenzi  pentru o perioadă de timp rezonabilă și le va confirma în scris Clientului în cuprinsul notificărilor de acceptare sau expediere a comenzii.

Articolul 4: Modificarea  și rezoluțiunea contractului

4.1       Braistore își rezervă dreptul de a face modificări minore ale produselor oferite și/sau vândute de noi sau ale componenței acelor produse.

4.2       Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale sale, Braistore are dreptul de a rezoluționa unilateral contractul de vânzare-cumpărare în caz de insolvență, suspendare a plăților sau dizolvare a Clientului.

Articolul 5: Prețuri

5.1       În lipsa unei mențiuni contrarii explicite, prețurile indicate de Braistore nu includ transportul, taxele de manipulare, taxe de import și/sau comisioane vamale și pot fi corectate sau modificate fără preaviz. Mărfurile cu risc de piață au prețuri stabilite în funcție de condițiile de piață existente.

5.2       Braistore va decide modalitățile de ambalare și transport, inclusiv transportatorul utilizat. Toate costurile aferente vor fi suportate de către Client, dacă nu stabilește altfel în mod explicit cu Braistore. Toate costurile de transport și de ambalare, precum și alte taxe aplicabile vor fi aduse la cunoștința Clientului odată cu acceptarea acesteia.

Articolul 6: Transport, transferul proprietății și al riscului

6.1       Dacă nu se stabilește altfel în mod explicit, livrarea se va face DAP (Delivered at Place), în conformitate cu Incoterms 2010 (cu  modificările ulterioare).

6.2       Este permisă livrarea parțială a mărfurilor incluse în aceeași comandă, cu condiția ca noi să suportăm orice costuri suplimentare de transport provocate de aceasta. În cazul în care Clientul solicită o livrare parțială, costurile suplimentare de transport vor fi suportate de către Client.

6.3       Dreptul de proprietate și riscul vor fi transferate asupra Clientului în momentul livrării.

6.4       În cazul în care livrarea la adresa indicată nu este posibilă sau Clientul refuză să accepte sau să ridice marfa, ne rezervăm dreptul de a taxa Clientul cu orice costuri care pot fi cauzate de aceste situații.

Articolul 7: Livrarea

7.1       Termenele de livrare indicate în cataloage sau pe site-ul web au scop orientativ, nu constituie și nu se interpretează ca termene obligatorii sau termene de predare fixe, decât dacă noi declarăm în mod explicit acest lucru.

7.2       După expirarea unui termen de livrare, Braistore are dreptul de a livra mărfurile achiziționate într-o perioadă de grație rezonabilă, ca livrare ulterioară.

7.3       Braistore nu poartă răspunderea pentru nicio întârziere sau afectare  a onorarii obligațiilor, cauzată de vreun caz de forță majoră, în mod integral sau parțial, incluzând, printre altele, calamități naturale, întreruperea activității, acțiuni de război, acte de terorism, decrete sau controale guvernamentale, insurecții, epidemii, stări de carantină, penurii, avarii în comunicații și alimentarea cu energie, imposibilitatea de a achiziționa sau de a transporta produsele sau de a obține autorizații și licențe, imposibilitatea de aprovizionare sau de obținere a materiilor prime, condiții meteo nefavorabile sau orice alte împrejurări sau cauze care sunt independente de voința Braistore.

7.4       În cazul în care suntem obstrucționați în derularea contractului de un caz de forță majoră sau de un impediment neprevăzut, care nu poate fi depășit prin eforturi rezonabile din punct de vedere comercial și care nu ne poate fi atribuit nouă, termenul de livrare inițial se va prelungi cu acea perioadă. Celelalte drepturi de reziliere pe care Clientul le are conform legislației aplicabile rămân neatinse.

7.5       În cazul în care a fost depășit termenul pentru o livrare, contractul nu încetează și Clientul nu este eliberat de obligații până la comunicarea în scris către Braistore a intenției sale de a rezoluționa contractul.

Articolul 8: Plata

8.1       Braistore va factura Clientului toate achizițiile și va stabili data scadentă a facturilor.

8.2       Braistore are alegerea nestingherită între a solicita ca plata să fie făcută parțial sau integral în avans, concomitentă cu livrarea, sau într-un termen acordat în mod explicit Clientului de la data facturării. Acest termen nu va putea depăși 30 de zile și va fi interpretat ca un credit comercial acordat Clientului, limitele acestuia fiind la alegerea Braistore și putând fi reduse sau revocate de către Braistore în orice moment și din orice motiv.

8.3       Clientul se va afla în întârziere de plată — fără a fi necesară punerea în întârziere — în cazul în care suma datorată nu este achitată în ziua următoare datei scadente. În cazul în care data scadentă cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală, data scadentă va fi prima zi lucrătoare care urmează.

8.4       Din momentul producerii culpei, Clientul este obligat să plătească o dobândă penalizatoare către Braistore în valoare de 0,1% pe zi din suma întârziată la plată, până la data efectuării plății integrale. Drepturile suplimentare de despăgubire ale Braistore în baza prezentelor CGV sau a legilor aplicabile nu vor fi afectate.

8.5       Toate costurile pe care Braistore le suportă în legătură cu nerespectarea de către Client a obligațiilor sale din prezentele CGV (corespondență, taxe de timbru, onorarii avocațiale, costuri de executare silită etc.) vor fi suportate de către Client.

8.6       Clientul va suporta spezele sau comisioanele bancare pentru transferul banilor.

8.7       Clientul este de acord că facturile pot fi transmise pe cale electronică.

8.8       Orice plată efectuată de Client, inclusiv dacă a fost efectuată de un terț, va fi imputată cu prioritate costurilor acumulate de Braistore conform 8.5, apoi acoperirii dobânzilor acumulate, apoi reducerii dobânzilor curente și apoi – la discreția Braistore – acoperirii debitelor principale scadente.

8.9       Plățile vor putea fi efectuate prin virament bancar, în numerar sau online, cu cardul bancar. În cazul în care plățile se efectuează printr-un terț furnizor (inclusiv, dar fără a se limita la situația plăților cu cardul procesate de un furnizor de servicii online sau cea a plăților în numerar procesate de un curier / transportator), Clientul va respecta întocmai toate termenele și condițiile respectivului terț. Nerespectarea acestora, cu consecința neîncasării sau încasării cu întârziere a plății de noi, va fi asimilată unui caz de neplată și vor fi aplicate sancțiunile contractuale corespunzătoare.

Articolul 9: Garanție

9.1       Clientul va verifica produsele pe loc și cu atenția cuvenită în momentul livrării. Se va considera că produsele sunt acceptate de către Client, dacă nu ni se comunică nici un defect: (a) în cazul unui defect evident, în termen de trei zile lucrătoare de la livrare; sau (b) în rest, în cinci zile lucrătoare de la data descoperirii defectului. Clientul nu va putea invoca diferențe minore de calitate,  cantitate,  dimensiune,  culoare,  finisaj,  măsură, sau tratament, acceptabile din punct de vedere comercial sau inevitabile din punct de vedere tehnic și altele similare, acestea neconstituind un defect.

9.2       În caz de reclamare a unui defect al mărfurilor livrate, la cererea noastră Clientul ne va returna marfa, plătind transportul și, dacă este posibil, în ambalajul original, excepție făcând cazul în care marfa nu poate fi transportată din cauza stării în care se află.

9.3       Pentru serviciile de specialitate prestate Clientului, Braistore oferă o garanție de conformitate de un an de la data prestării, sub rezerva neintervenirii asupra instalării, configurării, amplasării, alimentării sau a oricărui aspect relevant bunei funcționării a produselor.

9.4       Pentru produsele distribuite / revândute Clientului, garanția va fi de durata și natura celei oferite de producător și toate lucrările de analiză a defectului, reparare sau înlocuire a produselor vor fi asigurate de producător, la locațiile sale specializate.

9.5       În limitele prevăzute de Articolul 9.1, orice reclamații ale Clientului ce rezultă din sau au legătură cu produsele defecte se prescriu după 12 luni de la transferul riscului către Client, în limitele legii aplicabile.

9.6        În afara cazului în care Braistore și-a exprimat în scris acordul contrar, transportul retur al produselor livrate se face exclusiv pe seama si pe riscul Clientului. Braistore va restitui acest cost, la cererea scrisă a Clientului transmisă în cel mult 30 de zile de la soluționarea cererii de garanție, doar în cazul în care defectul semnalat se confirmă și acesta a fost cauzat de Braistore.

9.7        Termenul de soluționare a solicitărilor de remediere a defecțiunilor apărute în termenul de garanție va fi comunicat de Braistore Clientului în cel mult două zile lucrătoare de la recepționarea returului.

9.8        Braistore nu va răspunde pentru pierderea datelor și setărilor din memoria echipamentelor ca urmare a intervențiilor sau reparațiilor, fiind exclusiv obligația Clientului să creeze și să mențină copii de siguranță ale acestora.

9.9        Pentru produsele neridicate în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului investigării acestora, Clientul va achita o taxă de depozitare de 5 lei/zi. Neachitarea acestei taxe ne îndreptățește să considerăm produsul ca fiind abandonat și să îl valorificăm în orice modalitate.

9.10.     În cazul cumpărătorilor cărora legea le recunoaște calitatea de consumatori, prevederile referitoare la garanție vor fi interpretate în conjuncție cu legea aplicabilă și nu vor avea efectul nerecunoașterii unui drept prevăzut de lege. Acolo unde legea prevede termene și condiții de garanție mai favorabile pentru consumatori decât cele prevăzute la acest articol, se vor aplica cele prevăzute de lege.

Articolul 10: Răspundere

10.1      Braistore nu va răspunde pentru daunele de oricare natură suferite de către Client ca urmare a depozitării, montării, operării sau transportului produselor vândute odată ce acestea au trecut în proprietatea Clientului, în afara cazului în care daunele au fost cauzate tocmai de aplicarea strictă a instrucțiunilor și informațiilor furnizate de Braistore. Braistore nu va răspunde pentru daunele care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, presupunând că mărfurile sunt folosite în mod corespunzător.

10.2      Braistore nu va răspunde pentru daunele de oricare natură suferite de către Client în cazul nerespectării de către acesta a obligației ca toate produsele unde este aplicabil să fie instalate, montate, configurate, puse în operă, operate etc. de către un specialist.

10.3      În cazul în care se reține răspunderea Braistore pentru o daună, întinderea răspunderii se limitează la costul transportului, în cazul în care dauna este cauzată de întârzierea livării, și la costul produselor vândute, pentru orice alte daune.

10.4      În caz de atragere a răspunderii Braistore, limitarea sau excluderea răspunderii se aplică și pentru răspunderea personală a angajaților, a reprezentanților, directorilor noștri sau a persoanelor pe care le angajăm pentru a îndeplini obligațiile noastre.

Articolul 11. Returnarea produselor

11.1      Clientul poate solicita returnarea produselor care au fost livrate din stoc (i.e., nu la comandă specială) în termen de 30 de zile de la livrare, pe cheltuiala sa. Clientul care are calitatea de consumator, poate solicita returnarea produselor, indiferent dacă au fost sau nu livrate din stoc, în termen de 14 zile, pe cheltuiala sa, dacă au fost comandate la distanță, nu sunt produse consumabile sau fabricate, modificate sau personalizate la comandă și nu au fost utilizate de către Client.

11.2      Restituirea prețului produselor returnate se va face: între două și șapte zile lucrătoare de la data recepționării produselor; în cazul consumatorilor, în cel mult 14 zile de la data informării de decizia de retragere, termen ce poate fi amânat până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi a expedierii din partea Clientului, rambursarea făcându-se astfel în până la trei zile lucrătoare de la data cea mai apropiată dintre acestea două. Dovada expedierii produsului trebuie însoțită de dovada neutilizării acestuia.

11.3      Consumatorul este responsabil de diminuarea valorii produsului rezultată de manipularea acestuia. Suma rambursată poate fi micșorată cu valoare diminuată, cu costurile de reambalare și restocare a produsului. Suma rambursată va conține contravaloarea produselor returnate, exclusiv cheltuielile de livrare si serviciile deja prestate; in cazul consumatorilor suma rambursată va include si costurile de livrare.

11.4      Orice modificarea a stării produsului sau deteriorare a ambalajului care face imposibila vânzarea acestuia ca nou, duce la aplicarea unor taxe de readucere la conformitate a produsului sau de diminuarea a valorii de revânzare a acestuia cuprinse între 0 si 100% din valoare produsului. Valoarea taxei va fi comunicata ulterior recepționării produsului returnat.

11.5      Costul returului va fi suportat de Braistore in cazurile următoare:
    - produsul nu corespunde specificațiilor de pe site sau a fost livrat alt produs
    - produsul este nefuncțional in primele 48 de ore
    - coletul produsului este deteriorat; in acest caz refuzați primirea lui, recepția in stare deteriorată va transfera Clientului si riscurile aferente. Returul este suportat de Braistore doar în cazul livrării prin curieri contractați direct de noi.

11.6      În cazul cumpărătorilor cărora legea le recunoaște calitatea de consumatori, prevederile referitoare la returnarea produselor vor fi interpretate în conjuncție cu legea aplicabilă și nu vor avea efectul nerecunoașterii unui drept prevăzut de lege. Acolo unde legea prevede termene și condiții de returnare a produselor mai favorabile pentru consumatori decât cele prevăzute la acest articol, se vor aplica cele prevăzute de lege.

11.7      Braistore va refuza sa mai colaboreze cu clienții care abuzează de dreptul de retur. Acesta decizie va fi aplicată ulterior comunicării Clientului.
 

Articolul 12: Proprietatea intelectuală

12.1      Clientul nu dobândește niciun drept sau interes asupra denumirilor comerciale, mărcilor comerciale, imaginii comerciale, drepturilor de autor, brevetelor, denumirilor de domeniu, denumirilor de produse, cataloagelor sau oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală Braistore sau asupra oricăror mărci comerciale sau mărci de servicii deținute de către furnizorii pentru Braistore. Toate materialele conținute pe website-urile noastre se supun drepturilor de proprietate aparținând Braistore și furnizorilor și titularilor de licențe pentru Braistore. Clientul nu are dreptul de a copia sau de a folosi proprietatea intelectuală aparținând Braistore, furnizorilor sau titularilor de licențe pentru Braistore fără a avea permisiunea Braistore.

Articolul 13: Legea aplicabilă și instanța competentă

13.1      Contractele încheiate între Braistore și Client vor fi guvernate de legile din România.

13.2      Cu excepția cazurilor în care legea procedurală prevede reguli de competență exclusivă imperativă, toate litigiile dintre Braistore și Client vor fi soluționate de instanțele de judecată competetente material din Municipiul Brașov.

Articolul 14: Confidențialitate

14.1      Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea totală asupra informațiilor tehnice și comerciale de care le iau cunoștință în cursul executării prezentului contract și să nu le dezvăluie niciunui terț, să nu le facă publice și să le păstreze în condiții de securitate potrivite pentru informații cu caracter de secret tehnic sau comercial.

14.2      Informațiile confidențiale includ tipul și caracteristicile produselor oferite, prețurile practicate, termenele și modalitățile de plată, termenele de livrare, configurațiile și personalizările produselor, identitatea clienților, locațiile și proiectele acestora, toate comunicațiile între părți, fără a se limita la acestea.

14.3      Partea care dezvăluie unui terț, face publice sau păstrează în condiții inadecvate informațiile confidențiale conducând la aflarea acestora de către o persoană neautorizată răspunde material pentru toate prejudiciile cauzate.

Articolul 15: Dispoziții finale

15.1      Clientul nu poate cesiona prezentul contract sau vreo comandă sau vreun drept născut din acesta fără a avea în prealabil acordul scris al Braistore, sub sancțiunea anulării comenzii și/sau rezoluționării contractului.

15.2      Neexercitarea de către Braistore a vreunui drept sau neinsistarea asupra conformității cu oricare termen sau condiție din prezentele CGV nu constituie o renunțare la respectivul drept sau scuză pentru nerespectarea pe viitor a acelui termen sau condiții de către cealaltă parte.

15.3      În cazul în care orice parte din prezentele CGV este considerată nulă sau inaplicabilă de către o instanță, condițiile nule sau inaplicabile vor fi eliminate din prezentele CGV, iar restul termenilor și condițiilor vor rămâne valabile și pe deplin aplicabile.